mytilene

Mithymna (Molyvos), Lesvos | 22530-71990