Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

Απαλλαγή και Μείωση Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων

Το Σωματείο απέστειλε ξανά αίτημα στον Δήμο Δυτικής Λέσβου όπου ζητάει την

την άμεση απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να μπορούν οι επαγγελματίες να κάνουν χρήση απαλλαγής τελών για όσο διάστημα παραμένουν κλειστοί.

Παρακάτω κοινοποιούμε το αίτημα:

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου κ. Βέρρο Ταξιάρχη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο   Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γελαγώτη Ευστράτιο

Θέμα : Απαλλαγή και Μείωση Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων

Αγαπητοί Κύριοι,

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 20/3/2020 και στο άρθρο 37 αναφέρεται στα σχετικά εδάφια ότι:

« Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής…»

Με βάση τα παραπάνω έχει δημιουργηθεί  από την ΚΕΔΕ  η Πλατφόρμα Αίτησης Απαλλαγής Δ.Τ. & Μείωση Τέλους Κοινόχρηστών Χώρων (https://dt.govapp.gr/) όπου δίδεται  η  δυνατότητα υποβολής αιτήσεων  από τους ίδιους τους επαγγελματίες.

Παρά τις όποιες αποφάσεις τις οποίες έχετε πάρει για τα παραπάνω:

  • Οι επιχειρήσεις Εστίασης παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή εντός του 2020 πάνω από 130 ημέρες και ήδη διανύουν 49 ημέρες εντός του 2021 συνολικά δηλαδή 179 ημέρες από τις τελευταίες 335 ημέρες. Δηλαδή ποσοστό άνω του 50% ημερολογιακά.
  • Με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο κλάδος της Εστίασης παρουσίασε μείωση μεσοσταθμικά της τάξης του 56% το 2020 και εντός του 2021 οι επιχειρήσεις Εστίασης παραμένουν κλειστές με άγνωστη την ημερομηνία έναρξη της λειτουργίας τους με τις επίσημες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο κλάδος της Εστίασης θα αργήσει να ανοίξει αρκετά ακόμα αφού θα είναι από τους τελευταίους που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν.
  • Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων Εστίασης  απειλείται ξεκάθαρα πλέον αφού επίσημες έρευνες μιλούν για  4  στις 10 ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν.
  • Επειδή άλλοι Δήμοι έχουν προχωρήσει ήδη στην εφαρμογή μέσω της σχετικής πλατφόρμας των παραπάνω διατάξεων   https://dt.govapp.gr/ActiveMunicipalities

Ζητάμε:

Την άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου προκειμένου να γίνει η ενεργοποίηση της πλατφόρμας ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ,

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Μόλβαλης Νικόλαος                                                                      Χατζητάκης Μιχάλης