Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αγαπητά Μέλη,

Ως Σωματείο Εστιατόρων έχουμε στείλει από τον Μάρτιο σειρά εγγράφων προς τους Δήμους, Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΥΑΛ κλπ για την ελάφρυνση τον επαγγελματιών με την μείωση τελών και άλλων μέτρων για το 2020.

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση που πήρε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και αφορά μέτρα έγκρισης για την στήριξη των πληττόμενων από τον Κορονοϊό  επιχειρήσεων που διακόπτουν η περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργεία τους και ισχύουν για μόνο για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί:

  1. Απαλλαγή από τέλη χρήσης παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ( Α’ 171) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής δύνανται αυτά να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις μελών.
  2. Απαλλαγή από τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 ( Α΄74) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, δύνανται αυτά να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών η να επιστρέφονται ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
  3. Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
  4. Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων ( 0,05%) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Για την χρήση του δικαιώματος της απαλλαγής από τα τέλη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο εκτυπωμένο από την ΕΡΓΑΝΗ από το οποίο να προκύπτει ότι ανήκουν στην κατηγορία των επιχειρήσεων που έχει διακοπεί η δραστηριότητά τους λόγω του Κορονοιού COVID-19
  2. Λογαριασμό ρεύματος της επιχείρησης τους.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση τους είναι σε πλήρη αναστολή.

Προσοχή Διευκρίνηση :

Όσον αφορά για την κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν το 1:

Όσες πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν ιδιόκτητο χώρο δεν υποχρεούνται στο Έντυπο ΕΡΓΑΝΗ. Αν τα αυτού θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσουν να αναφέρουν ότι ο χώρος που επιχειρούν είναι ιδιόκτητος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΛΥΒΟΥ