Σωματείο

Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

Το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου Λέσβου « η Μήθυμνα», ιδρύθηκε στις 10/05/1985 και είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας εστιατόρων και συναφών επαγγελματιών Ελλάδος.

Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται:

  • Στην μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων και προβλημάτων τα οποία έχουν σχέση με το επάγγελμα των μελών του και εν γένει την οικονομική, τουριστική και κοινωνική πρόοδο της περιοχής.
  • Στην συμμετοχή σε κάθε είδους συμβούλια, επιτροπές και κάθε είδους εκδήλωση που έχει σχέσει με τους σκοπούς του.
  • Στην ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των μελών του, την συνένωσή τους με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η από κοινού κατοχύρωση και υπεράσπιση των επαγγελματικών τους προσπαθειών.
  • Στην διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, προβολών, συζητήσεων που έχουν σκοπό την διαφώτιση της κοινής γνώμης.
  • Στην καλλιέργεια σχέσεων με επαγγελματικούς, πνευματικούς και επιστημονικούς οργανισμούς ή οργανώσεις και με κάθε άλλο φορέα που έχει ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
  • Στην έκδοση περιοδικών, βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων και οποιονδήποτε άλλων εντύπων που προβάλλουν τις απόψεις του και ενημερώνουν την κοινωνία.
  • Στην διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων που προβάλλουν την γαστρονομία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και βοηθούν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το σωματείο αποτελείται από από ενεργά μέλη του κλάδου εστίασης και συναφών επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής Μολύβου – Πέτρας – Συκαμιάς  που αποτελούν την γενική του συνέλευση.
Διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη.
Εκπροσωπείται στην συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Ελλάδος (ΠΟΕΣΕ) με δύο αντιπροσώπους που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια.
Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται στον Μόλυβο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του και η αίθουσα συνεδριάσεων των μελών του.