Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι, με τα α. και γ. σχετικά τόσο το υπουργείο Εσωτερικών, όσο και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού, καθορίζουν τις διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από τους οικείους ΟΤΑ, προκειμένου να εκδίδονται οι άδειες χρήσης μουσικής των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του α. και γ. σχετικών, δίδεται η δυνατότητα επιλογής στον κάθε επιχειρηματία, να αποφασίσει τι είδος μουσικής θα αναπαράγει στην επιχείρησή του (Εκπροσωπούμενη από τους οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, ή Μη εκπροσωπούμενη) και ταυτόχρονα, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των ανάλογων εγγράφων στο οικείο ΟΤΑ για την έκδοση της αδείας μουσικών οργάνων, όπως παρακάτω:

1. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 2121/1993 από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ) στην περίπτωση που θέλει να αναπαράγει την μουσική που εκπροσωπείται από τους παραπάνω οργανισμούς.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο ορίζεται στα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά, σε περίπτωση που ΔΕΝ θέλει να αναπαράγει μουσική η οποία εκπροσωπείται από την ΑΕΠΙ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, και από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Κοινώς επιθυμεί να αναπαράγει ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.